Ξένες Γλώσσες - Prolingua

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Γ2

PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН»

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ

Άριστη γνώση

Γ1

PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ

Πολύ καλή γνώση

B2

PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ

Καλή γνώση

B1

PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ

Μέτρια γνώση

Share