Ξένες Γλώσσες - Prolingua

Ρώσικα Ενηλίκων

ΡΩΣΙΚΗ

 

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Уровень Элементарного Общения Α1

Α1

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

Предпороговый (Базовый) Уровень   Α2

Α2

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

элементарный    уровень Β1                        

Β1

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

пороговый уровень Β2

Β2

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

постпороговый уровень C1

C1

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

диплом «пушкин» C2

C2

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

элементарный    уровень Β1                     

Β1

3 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

пороговый уровень Β2

Β2

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

постпороговый уровень C1

C1

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

диплом «пушкин» C2

C2

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

Share