Ξένες Γλώσσες - Prolingua

Γερμανικά Ενηλίκων

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

 

  ΓΛΩΣΣΑ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ

 

  ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ

GOETHE ZERTIFIKAT A1 START DEUTSCH 1

A1

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

GOETHE ZERTIFIKAT A2 START DEUTSCH 2

A2

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

GOETHE ZERTIFIKAT B1

ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD)

Κ.Π.Γ. B1

Β1

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

 

GOETHE ZERTIFIKAT B2

 ZERTIFIKAT DEUTSCH FUER DEN BERUF (ZDFB)

Κ.Π.Γ. B2

Β2

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

GOETHE ZERTIFIKAT C1  PRUEFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL (PWD)

Κ.Π.Γ. Γ1

C1

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ


GOETHE ZERTIFIKAT C2:

GROSSES DEUTSCHES

SPRACHDIPLOM  

Κ.Δ.Γ. Γ2  

C2

3 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

GOETHE ZERTIFIKAT B2  ZERTIFIKAT DEUTSCH FUER DEN BERUF (ZDFB)

Κ.Π.Γ. B2

Β2

3 ΤΕΤΡΑΜΗΝA

 

GOETHE ZERTIFIKAT C1  PRUEFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL (PWD)  

Κ.Π.Γ. Γ1

C1

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ


GOETHE ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

Κ.Δ.Γ. Γ2  

C2

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

Share