Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 Πιστοποιήσεις Ρώσικου Ινστιτούτου

 rosika

Tο Κρατικό Ινστιτούτο Ρωσικής Γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν της Μόσχας διοργανώνει στη χώρα μας εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της Ρωσικής γλώσσας.

Υπάρχουν έξι επίπεδα εξετάσεων που αντιστοιχούν στα επίπεδα Α1,Α2, Β1,Β2,Γ1,Γ2  του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και διεξάγονται μία φορά το χρόνο, κάθε Ιούνιο.

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 Уровень Элементарного Общения

Η εξέταση αποτελείται από 2 μέρη γραπτό και προφορικό:

Η γραπτή εξέταση αποτελείται από 2 μέρη

-      Κατανόηση προφορικού λόγου (15 λεπτά)

-      Παραγωγή γραπτού λόγου (20 λεπτά)

Η προφορική εξέταση αποτελείται από 2 μέρη

-      Κατανόηση γραπτού λόγου (χρόνος προετοιμασίας 10 λεπτά)

-      Παραγωγή προφορικού λόγου (χρόνος προετοιμασίας 2 λεπτά)

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 Предпороговый (Базовый) Уровень

Η εξέταση αποτελείται από 2 μέρη γραπτό και προφορικό:

Η γραπτή εξέταση αποτελείται από 3 μέρη

-      Κατανόηση προφορικού λόγου (2 μέρη 30% λεξιλόγιο, 70% γραμματική) (30 λεπτά)

-      Παραγωγή γραπτού λόγου (σύνταξη φιλικού κειμένου 80-100 λέξεων και ενός τυπικού κειμένου 80-100 λέξεων (45 λεπτά)

-      Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου (15 λεπτά)

Η προφορική εξέταση αποτελείται από 2 μέρη

-      Παραγωγή προφορικού λόγου - μονόλογος (δεν δίνεται χρόνος προετοιμασίας)

-      Παραγωγή προφορικού λόγου - διάλογος (χρόνος προετοιμασίας 2 λεπτά και διάρκεια εξέτασης 12 λεπτά)

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1  элементарный    уровень

Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει βασικές γνώσεις της φωνητικής και της γραμματικής καθώς και λεξιλόγιο περίπου 2500 λέξεων της ρωσικής γλώσσας.

Η εξέταση αποτελείται από 2 μέρη γραπτό και προφορικό

Η γραπτή εξέταση αποτελείται από 3 μέρη

-      Άσκηση πολλαπλής επιλογής που αποτελείται από 2 μέρη 30% λεξιλόγιο, 70% γραμματική (50 λεπτά)

-      Εξέταση ακουστικού κειμένου (15 λεπτά)

-      Γραπτός μονόλογος (10-12 προτάσεων) (35 λεπτά)

-      Κατανόηση προφορικού λόγου (30 λεπτά)

Η προφορική εξέταση αποτελείται από 3 μέρη

-      Μονόλογος - αναπαραγωγή με βάση κείμενο (χρόνος προετοιμασίας  10 λεπτά)

-      Παρουσίαση αυτοσχέδιου μονολόγου αφηγηματικής μορφής

-      Συζήτηση πάνω σε ένα θέμα από την κοινωνική, επιστημονική και εργασιακή καθημερινή επικοινωνία (χρόνος προετοιμασίας 10 λεπτά)

-      Παραγωγή προφορικού λόγου - διάλογος (χρόνος προετοιμασίας 2 λεπτά και διάρκεια εξέτασης 12 λεπτά)

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2  пороговый уровень

Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει επάρκεια στην ομιλία, την ακρόαση, ανάγνωση και γραφή καθώς και αφομοίωση των λειτουργικών ιδιοτήτων και λεξιλόγιο 4500 λέξεων της ρωσικής γλώσσας.

Η εξέταση αποτελείται από 2 μέρη γραπτό και προφορικό

Η γραπτή εξέταση αποτελείται από 2 μέρη

-      Άσκηση πολλαπλής επιλογής, που αποτελείται από 2 μέρη 30% λεξιλόγιο, 70% γραμματική (50 λεπτά)

-      Περίληψη ακουστικού κειμένου 150-160 λέξεων (35 λεπτά)

Η προφορική εξέταση αποτελείται από 3 μέρη

-      Ανάγνωση κειμένων ( 600-700 λέξεις) και ικανότητα χρήσης πληροφοριών

-      Συζήτηση πάνω σε θέμα από τη κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα (χρόνος προετοιμασίας 20 λεπτά)

-      Εξέταση στη πατριδογνωσία (χρόνος προετοιμασίας 15 λεπτά)

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1  постпороговый уровень

Το πιστοποιητικό αυτό αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου και αποδεικνύει αφομοίωση λεξιλογίου 7500 λέξεων, ελεύθερη έκφραση σκέψεων προφορικά και γραπτά, πλούσιο ευρετήριο γλωσσικών μέσων, και ανάγνωση παντός είδους λογοτεχνικού κειμένου οποιουδήποτε βαθμού δυσκολίας. 

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2  диплом «пушкин»

Το Δίπλωμα αυτό αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 της του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου και αποδεικνύει άριστη γνώση της λόγιας ρωσικής, ισοδύναμη με αυτήν που κατέχουν άτομα, τα οποία έχουν ως μητρική τους γλώσσα τη ρωσική: προφορική και γραπτή σύνταξη παντός είδους κειμένου και δυνατότητα επαγγελματικής χρήσης της γλώσσας. Στο επίπεδο αυτό ο εξεταζόμενος πρέπει να γνωρίζει περίπου 15000 λέξεις.

Share