Ξένες Γλώσσες - Prolingua

Υπάρχουν πέντε φορείς που πιστοποιούν τη γνώση της Ιταλικής Γλώσσας:

- το Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

- το Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Παν/μιο της Περούτζια)

 - το Παν/μιο της Σιένα

- το Παν/μιο LA SAPIENZA της Ρώμης

- το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδος

Από τον ΑΣΕΠ αναγνωρίζονται τα πτυχία που χορηγούνται από το Ιταλικό Ινστιτούτο, το Παν/μιο της Περούτζια, το Πανεπιστήμιο LA SAPIENZA της Ρώμης και το Υπουργείο Παιδείας.

ΙΤΑΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

italika

 • Diploma di Lingua Italiana Β2 - Καλή γνώση
 • Diploma Avanzato di Lingua Italiana C1- Πολύ καλή γνώση
 • Diploma Superiore Di Lingua e Culturα Italiana C2- Άριστη γνώση

Οι εξετάσεις για αυτά τα διπλώματα διοργανώνονται μια φορά το χρόνο, στο τέλος Μάιου, και υπάρχει επαναληπτική εξεταστική περίοδος το Νοέμβριο μόνο για αυτούς που έχουν αποτύχει σε μία ενότητα.

Αυτές οι εξετάσεις περιλαμβάνουν:

Γραπτές εξετάσεις:

 • Κατανόηση γραπτών κειμένων (3 κείμενα)
 • Γνώσεις γραμματικής και λεξιλογίου (4 δραστηριότητες)
 • Κατανόηση προφορικών κειμένων  ( 3 κείμενα)
 • Παραγωγή γραπτών κειμένων (2 κείμενα)

 Συνολική διάρκεια γραπτών εξετάσεων:3 ώρες 45 λεπτά

Προφορικές εξετάσεις :

Συζήτηση μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου (σύντομη παρουσίαση του εξεταζομένου, σχόλιο ενός άρθρου, περιγραφή μιας εικόνας).

Η ελάχιστη βαθμολογία για την κατοχύρωση της γραπτής εξέτασης είναι 48/80. Ο υποψήφιος που απέτυχε σε μια από τις δυο εξετάσεις (γραπτή ή προφορική) έχει την δυνατότητα να επαναλάβει, μέσα σε 1 χρόνο την εξέταση στην οποία απέτυχε, καταβάλλοντας μειωμένα εξέταστρα.ΤοDiploma αναγνωρίζεται μόνον εντός Ελλάδος από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤΗΣ PERUGIA CELI (CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA) 1, 2, 3, 4, 5 

 italika2

 • CELI 1 A1+A2 Στοιχειώδης/Βασική γνώση
 • CELI 2 B1- Μέτρια γνώση
 • CELI 3 B2- Καλή γνώση
 • CELI 4 C1- Πολύ καλή γνώση
 • CELI 5 C2- Άριστη γνώση

Τα επίπεδα 3,4 αποτελούν προϋπόθεση για πτυχιακές - μεταπτυχιακές σπουδές στα Ιταλικά Πανεπιστήμια, καθώς και σε όλους όσους θέλουν να εργαστούν σε «ειδικούς τομείς» στην Ιταλία.

Οι εξετάσεις Celi χωρίζονται στα ακόλουθα επίπεδα:

·CELI 1: livelloelementare. επίπεδο αρχαρίων.
·CELI 2: livellointermedio.  επίπεδο μέτριας γνώσης.
·CELI 3: livellomedio.          επίπεδο καλής γνώσης .
·CELI 4: livelloavanzato.     επίπεδο πολύ καλής γνώσης.
·CELI 5: livellosuperiore.     επίπεδο άριστης γνώσης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Οι υποψήφιοι όλων των επιπέδων εξετάζονται σε 2 συνολικά ενότητες:


- Γραπτή εξέταση
· Κατανόηση γραπτών κειμένων
· Κατανόηση προφορικών κειμένων (από κασέτα)
· Γραμματική
· Έκθεση
- Προφορική εξέταση

              Κάθε υποψήφιος υποχρεωτικά πρέπει να λάβει μέρος και στις δύο ενότητες. Αν απορριφθεί σε μια από τις δύο, τότε έχει δικαίωμα μέσα σε διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία κατοχύρωσης, να επαναλάβει την ενότητα στην οποία απορρίφθηκε. Οι εξετάσεις διενεργούνται κάθε Νοέμβριο και Ιούνιο.

          Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών διοργανώνει και τις εξετάσεις για το Diploma di Lingua Italiana που αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1 του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου για τις ξένες γλώσσες. Η εξέταση αυτή διοργανώνεται συνήθως το Νοέμβριο και τον Ιούνιο και περιλαμβάνει:

-                                     -   Γραπτές εξετάσεις

-           - Κατανόηση γραπτών κειμένων Γνώσεις γραμματικής και λεξιλογίου και κατανόηση

                 προφορικών κειμένων (2 ώρες)

-                                 - Παραγωγή γραπτών κειμένων (1 ώρα και 30 λεπτά)

 -         Προφορικές εξετάσεις 

- Συζήτηση μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου - σύντομη παρουσίαση του εξεταζόμενου,

  σχόλιο ενός άρθρου, περιγραφή μιας εικόνας (5 με 20 λεπτά)

  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ SIENA - CILS (CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA )

italika3

Τα CILS είναι πτυχία που αποτελούνται  από 4 επίπεδα  CILS1, 2, 3, 4.

Οι εξετάσεις του CILS διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο της SIENA για Ξένους και γίνονται στη χώρα μας σε δυο εξεταστικές περιόδους,  Ιούνιο και Δεκέμβριο.

Οι υποψήφιοι που περνούν το ένα από τα δύο μέρη μπορούν να επαναλάβουν αυτό στο οποίο απέτυχαν την επόμενη εξεταστική περίοδο με έκπτωση στα εξέταστρα.

 Από το Υπουργείο Παιδείας χορηγείται το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Κ.Π.Γ σε 5 επίπεδα.

 kratiko pistopoiitiko

 1. Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»
 2. Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»
 3. Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας »
 4. Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας »
 5. Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

PLIDA Societ?DanteAlighieri

 da

Η Societ? Dante Alighieri διοργανώνει τις εξετάσεις  PLIDA για όλους όσους επιθυμούν να ελέγξουν ακριβώς το επίπεδο εξοικείωσης τους στην ιταλική γλώσσα και να λάβουν μια επίσημη αναγνώριση της ικανότητας τους.

Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται δύο φόρες τον χρόνο σε έξι επίπεδα από το Α1 έως το C2 που αντιστοιχούν στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Η πιστοποίηση χορηγείται από την «Εταιρεία Dante Alighieri» της Ρώμης δια μέσου της Ελληνικής Επιτροπής Αθηνών σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο και είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.

Τα σχετικά διπλώματα εκδίδονται με το σήμα και την επιστημονική επάρκεια του Πανεπιστημίου LA SAPIENZA της Ρώμης.

sapienza

Share