Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 Πιστοποιήσεις Γερμανικά

Υπάρχουν δύο φορείς που πιστοποιούν τη γνώση της Γερμανικής Γλώσσας: Το Ινστιτούτο GOETHE και το Υπουργείο Παιδείας δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων,που χορηγεί το Κρατικό Πιστοποητικό Γλωσσομάθειας Κ.Π.Γ (σε επίπεδα A1-A2, B1-Β2 και Γ1-Γ2).

kpg

Το Ινστιτούτο GOETHE χορηγεί τα παρακάτω διπλώματα:

  1. Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD) με αυτό το πτυχίο αποδεικνύει κανείς ότι διαθέτει βασικές γνώσεις της  Γερμανικής γλώσσας και μπορεί να ανταποκριθεί λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις.

Οι εξετάσεις Goethe-Zertifikat B1 αποτελούνται από τέσσερις ενότητες:

Lesen: κατανόηση γραπτών κειμένων  

Hören: κατανόηση ακουστικών κειμένων 

Schreiben: γραπτή έκφραση 

Sprechen: προφορικά 

Κάθε ενότητα βαθμολογείται συνολικά με 100 μονάδες και ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες για να θεωρηθεί η συμμετοχή του επιτυχής. Αν αποτύχει σε μια ή περισσότερες ενότητες μπορεί να ξαναδώσει τις ενότητες αυτές. Δεν χρειάζεται επανάληψη ολόκληρης της εξέτασης. 

  1. Goethe-Zertifikat B2 με αυτό το πτυχίο αποδεικνύει κανείς ότι διαθέτει ένα προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο και αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Οι εξετάσεις Goethe-Zertifikat B2 αποτελούνται από δύο μέρη:

Τη γραπτή (Schriftliche Prüfung) και την προφορική εξέταση (Mündliche Prüfung).

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει 3 ενότητες:

Η γραπτή εξέταση βαθμολογείται συνολικά με 75 μονάδες και ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 15 μονάδες για κάθε μέρος της γραπτής εξέτασης, για να θεωρηθεί η συμμετοχή του επιτυχής.

Η προφορική εξέταση MündlichePrüfung: διεξάγεται ανά ζεύγη εξεταζομένων και περιλαμβάνει περίληψη άρθρου και έκφραση άποψης επί αυτού από κάθε υποψήφιο και κατόπιν συνομιλία μεταξύ δύο υποψηφίων για την επιλογή φωτογραφιών για ένα συγκεκριμένο σκοπό, διαρκεί 15 λεπτά και αξιολογείται με 25 μονάδες. Ο εξεταζόμενος έχει περίπου 15 λεπτά για να προετοιμάσει τα θέματα. Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 15 μονάδες για να περάσει την εξέταση.

  1. Goethe-Zertifikat C1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (Γ1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Οι εξετάσεις Goethe-Zertifikat  C1 αποτελούνται από δύο μέρη:

Τη γραπτή (Schriftliche Prüfung) και την προφορική εξέταση (Mündliche Prüfung).

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει 3 ενότητες:

Η γραπτή εξέταση βαθμολογείται συνολικά με 75 μονάδες και ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 15 μονάδες για κάθε μέρος της γραπτής εξέτασης, για να θεωρηθεί η συμμετοχή του επιτυχής.

Η προφορική εξέταση Mündliche Prüfung (διεξάγεται ανά ζεύγη εξεταζομένων), περιλαμβάνει ανάπτυξη ενός δεδομένου θέματος από κάθε υποψήφιο και κατόπιν συνομιλία μεταξύ δύο υποψηφίων για την επιλογή μεταξύ διαφόρων δεδομένων προτάσεων, για την επίτευξη κάποιου κοινού στόχου. Ο εξεταζόμενος έχει περίπου 15 λεπτά για να προετοιμάσει τα θέματα. Η εξέταση διαρκεί 15 λεπτά και αξιολογείται με 25 μονάδες. Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 15 μονάδες, για να περάσει την εξέταση.

  1. Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom έχει αντικαταστήσει τις τρεις μέχρι τώρα εξετάσεις Goethe-Zertifikat C2: ZOP, Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) και Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) στο επίπεδο C2.

    Το πιστοποιητικό ZOP θα παραμείνει σε ισχύ και θα χρησιμεύει όπως το καινούργιο Goethe-Zertifikat C2: GDS ως αποδεικτικό για την εισαγωγή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι εξετάσεις Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom αποτελούνται από δύο μέρη:

Τη γραπτή (Schriftliche Prüfung) και την προφορική εξέταση (Mündliche Prüfung).

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει 3 ενότητες:

Κάθε ενότητα βαθμολογείται συνολικά με 100 μονάδες και ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες για να θεωρηθεί η συμμετοχή του επιτυχής. Αν αποτύχει σε μια ή περισσότερες ενότητες μπορεί να ξαναδώσει τις ενότητες αυτές. Δεν χρειάζεται επανάληψη ολόκληρης της εξέτασης.

Η προφορική εξέταση MündlichePrüfung περιλαμβάνει

1. Την ελεύθερη ανάπτυξη ενός θέματος. Διαρκεί 5 λεπτά, και

2. Την συζήτηση με έναν από τους εξεταστές πάνω σε ένα θέμα και διαρκεί επίσης 5 λεπτά. Ο εξεταζόμενος έχει περίπου 15 λεπτά, για να προετοιμάσει τα θέματα.. Το κάθε μέρος της προφορικής εξέτασης βαθμολογείται με 50 μονάδες και ο εξεταζόμενος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες, για να περάσει την εξέταση.

Οι εξετάσεις για το Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch, το Goethe-Zertifikat B2 και το Goethe-Zertifikat C1 διεξάγονται 3 φορές τον χρόνο (Μάιο ή Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Ιανουάριο). Οι εξετάσεις για το Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom διεξάγονται 2 φορές τον χρόνο. Το  πτυχίο αυτό  εξασφαλίζει την άδεια διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας.  Το σχολείο μας  είναι από τα λίγα στην Ελλάδα που προσφέρουν προγράμματα σπουδών για την απόκτηση του Goethe-ZertifikatC2.  

Share