Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 Πιστοποιήσεις Γαλλικά

Πιστοποιήσεις για τα διάφορα επίπεδα γνώσης της Γαλλικής γλώσσας χορηγούνται στην χώρα μας από τους εξής εκπαιδευτικούς φορείς:

το Γαλλικό Ινστιτούτο (Institut français d'Athènes)

DELF A1,A2,B1,B2 (Diplôme d'études en langue française)

DΑLF C1,C2 (diplôme approfondi de langue française)

το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Université Paris Sorbonne-Paris IV)

PARIS - SORBONNE B1
PARIS - SORBONNE B2
PARIS - SORBONNE C1
PARIS - SORBONNE C2

και το

Πανεπιστήμιο της Λιέγης (Université de Liège ISLV)

TFLF Α1

TFLF  Α2

TFLF  B1

TFLF  B2

TFLF  C1

TFLF  C2

Γαλλικό Ινστιτούτο

ifa

DELF (Diplôme d'études en langue française)

Το DELF είναι πτυχίο γλωσσομάθειας που χορηγεί το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας. Είναι μια εξέταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1-Α2, Β1-Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

DELF A1: πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας, οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

Περιλαμβάνει 4 ενότητες:
1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 20 λεπτά)
2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 30 λεπτά)
3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 30 λεπτά)
4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 5 με 7 λεπτά με προετοιμασία 10 λεπτών)

DELF A2: πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, που προϋποθέτουν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

Περιλαμβάνει 4 ενότητες:
1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 25 λεπτά)
2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 30 λεπτά)
3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 45 λεπτά)
4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 6 με 8 λεπτά με προετοιμασία 10 λεπτών)

DELF B1: πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων.

Περιλαμβάνει 4 ενότητες:
1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 25 λεπτά)
2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 35 λεπτά)
3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 45 λεπτά)
4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 15 λεπτά με προετοιμασία 10 λεπτών-μόνο για το τρίτο μέρος τις εξέτασης)

DELF B2: πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων

Περιλαμβάνει 4 ενότητες:
1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 30 λεπτά)
2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 1 ώρα)
3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 1 ώρα)
4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 20 λεπτά με προετοιμασία 30 λεπτών)

DΑLF (diplôme approfondi de langue française)

DΑLF C1: πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας. Απαλλάσσει τους μη Γαλλόφωνους φοιτητές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση όσον αφορά τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα.

Το πτυχίο DΑLF C1 περιλαμβάνει 4 ενότητες:
1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 40 λεπτά)
2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 50 λεπτά)
3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 2 ώρες και 30 λεπτά)
4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 30 λεπτά με προετοιμασία 1 ώρας)

Το πτυχίο DALF C2 περιλαμβάνει 2 ενότητες:

1) Ακουστική κατανόηση και προφορική έκφραση (διάρκεια 30 λεπτά και προετοιμασία 1 ώρα).

2) Γραπτή κατανόηση και έκφραση (διάρκεια 3.30 ώρες).

Η συνολική βαθμολογία είναι 100 βαθμοί με βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου τους 50. Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση είναι 10/50.

Οι εξετάσεις για τα παραπάνω πτυχία διενεργούνται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο και οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται περίπου δύο με τρεις μήνες πριν.

Πτυχία του UNIVERSITÉ DE PARIS IV SORBONNE

sorbonne

Είναι διπλώματα γλωσσομάθειας που εκδίδει το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris IV). Η Υπηρεσία Εξετάσεων για τους μη Γαλλόφωνους του παραπάνω Πανεπιστημίου, λειτουργεί με νομοθετικό διάταγμα από το 1959 και προτείνει εξετάσεις οι οποίες πιστοποιούν τις γνώσεις στη Γαλλική γλώσσα, στη Γαλλική λογοτεχνία και στο Γαλλικό πολιτισμό.
SORBONNE B1

Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες:

α) Κατανόηση κειμένου καθημερινής ζωής και γραπτή έκφραση / 25 βαθμοί

 β) Γλωσσικές ασκήσεις / 25 βαθμοί

 γ) Προφορική κατανόηση κειμένου / 25 βαθμοί

 δ) Προφορική έκφραση βάσει γραπτής εικόνας ή κειμένου συνοδευόμενη από προσωπική παρουσίαση του υποψηφίου / 25 βαθμοί

 Διάρκεια : 2 ώρες και 15 λεπτά

 SORBONNE B2

Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες:

α) Κατανόηση κειμένου (λογοτεχνικού αποσπάσματος) και γραπτή έκφραση / 25 βαθμοί

β) Γλωσσικές ασκήσεις / 25 βαθμοί

γ) Προφορική κατανόηση κειμένου λογοτεχνικού ενδιαφέροντος υπό μορφή μαθήματος σε αμφιθέατρο / 25 βαθμοί

δ) Προφορική έκφραση βάσει κειμένου μερικών γραμμών / 25 βαθμοί

Επιτυχών 50 / 100

Διάρκεια : 3 ώρες
SORBONNE C1

Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει :

Κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου συνοδευόμενου από γραπτή έκφραση / 25 βαθμοί

Γλωσσικές ασκήσεις / 25 βαθμοί

Λογοτεχνία / 25 βαθμοί

Προφορική έκφραση : λογοτεχνία / 10 βαθμοί | αυθεντικό κείμενο / 10 βαθμοί

Διάρκεια : 4 ώρες και 30 λεπτά

SORBONNEC2

Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

- Ελεύθερη περίληψη κειμένου γενικής φύσεως για όλους τους υποψηφίους / 10 βαθμοί

- Ελεύθερη περίληψη κειμένου Ευρωπαϊκού / θεσμικού ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους στο τομέα «Ευρωπαϊκή Ένωση».

- Ανάλυση είτε του προηγούμενου κειμένου είτε φράσης από αυτό με παραγωγή λόγου όχι λιγότερη των 300 λέξεων / 10 βαθμοί

- Μετάφραση. Μικρό κείμενο λογοτεχνικού ενδιαφέροντος από τη Γαλλική στην Ελληνική Γλώσσα / 5 βαθμοί, καθώς και πέντε προτάσεις από την Ελληνική στη Γαλλική Γλώσσα, οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα τα οποία άπτονται των γραμματικών δυσκολιών / 5 βαθμοί

- Λογοτεχνία. Ερώτηση στην οποία η απάντηση του υποψηφίου έχει τη μορφή εκθέσεως ιδεών (composition francaise) με κατώτατο αριθμό 300 λέξεων, από ένα εκ των δύο λογοτεχνικών έργων τα οποία αλλάζουν ανά δύο χρόνια. / 20 βαθμοί

Προφορικές εξετάσεις:

Όσοι έχουν κατοχυρώσει βαθμολογία όχι κατώτερη των 25 / 50 έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις, οι οποίες συνίστανται στα εξής :

-    Ανάλυση ενός αποσπάσματος από ένα εκ των δυο λογοτεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα / 25 βαθμοί

-   Περίληψη και παρουσίαση υπό μορφή expose (παρουσίαση) του θέματος αυθεντικού κειμένου από τον γραπτό ή ηλεκτρονικό τύπο / 25 βαθμοί

Επιτυχών 50 / 100

Διάρκεια : 5 ώρες και 30 λεπτά

Υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι, τον Οκτώβριο και τον Απρίλιο.

UNIVERSITÉ DE LIÉGE

University of Liege arms

Πιστοποιήσεις του ISLVInstitut Supérieur des Langues Vivantes

Το Πανεπιστήμιο της Λιέγης πραγματοποιεί στη χώρα μας από τον Μάιο του 2011 εξετάσεις πιστοποίησης της Γαλλικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα, που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών. Τα πτυχία Β1,Β2,Γ1,Γ2 αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

Τα έξι επίπεδα πιστοποίησης της γνώσης της Γαλλικής Γλώσσας είναι τα ακόλουθα:

TFLF Α1

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί και να χειρίζεται καθημερινές εκφράσεις και βασικές φράσεις στην γαλλική γλώσσα. Για παράδειγμα, να μπορεί να συστήνεται και να μιλά για τον εαυτό του και άλλους και να μιλά για τα βασικά θέματα της καθημερινότητάς του.

TFLF  Α2

Ο υποψήφιος μπορεί να επικοινωνεί με επιτυχία σε απλές, καθημερινές καταστάσεις. Μπορεί να περιγράφει με απλούς όρους θέματα της ζωής του, του περιβάλλοντος και των αναγκών του. Μπορεί να ανταπεξέλθει σε ανάγκες επικοινωνίας που απαιτούν απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε οικεία θέματα.

TFLF  B1

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τα κύρια σημεία επί θεμάτων που απαντώνται καθημερινά στο σχολείο, ελεύθερο χρόνο, εργασία. Μπορεί να παράγει μικρά κείμενα σε θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος, μπορεί να περιγράφει οικείες εμπειρίες και γεγονότα και προσωπικά ενδιαφέροντα, όνειρα, σχέδια κλπ.

TFLF  B2

Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοεί τις κύριες ιδέες σε πιο σύνθετα κείμενα επί διαφόρων θεμάτων. Μπορεί να αντιδρά με σχετική άνεση και αυθορμητισμό σε βαθμό που να μπορεί να επικοινωνήσει με γαλλόφωνους χωρίς πρόβλημα αλληλοκατανόησης. Μπορεί να παράγει ξεκάθαρα κείμενα επί διαφόρων θεμάτων και να εξηγεί την άποψή του σε δεδομένα θέματα δίνοντας παράλληλα τα υπέρ και τα διαφόρων επιλογών.

TFLF  C1

Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοεί μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά κείμενα και βαθύτερα νοήματα. Μπορεί να εκφράζεται προφορικά άνετα και χωρίς μεγάλο δισταγμό προφορικά αλλά και γραπτά. Επιδεικνύει ευελιξία στην χρήση της γλώσσας και μπορεί να την χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά σε κάθε περιβάλλον.

TFLF  C2

Μπορεί να κατανοεί σχεδόν τα πάντα που ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και να κατανοεί τις λεπτές διαφορές στα νοήματα.

Οι εξετάσεις TFLF διεξάγονται 2 φορές το χρόνο Ιανουάριο και Μάιο.

Share