Ξένες Γλώσσες - Prolingua

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

 Γ2

DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άριστη γνώση

DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

PLIDA C2  (Livello della padronanza)

SOCIET? DANTE ALIGHIERI

 

CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

 

CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΕΥΗΣ

 

Κ.Π.Γ. Γ2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 Γ1

DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA

  ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΑΣ

Πολύ καλή γνώση

CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 4 (CELI 4)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

 

PLIDA C1  (Livello dell' efficacia)

SOCIET? DANTE ALIGHIERI

 

CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΕΥΗΣ

 

Κ.Π.Γ. Γ1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β2

CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 3 (CELI 3)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

Καλή γνώση

CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΕΥΗΣ

 

PLIDA B2  (Livello progresso)

SOCIET? DANTE ALIGHIERI

 

Κ.Π.Γ. B2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β1

CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

Μέτρια γνώση

CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΕΥΗΣ

 

PLIDA B1  (Livello soglia)

SOCIET? DANTE ALIGHIERI

 

Κ.Π.Γ. B1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Share