Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Γ2

DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL

 MINISTERIO DE EDUCACION

Άριστη γνώση

DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)

 MINISTERIO DE EDUCACION

 

CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS)

 MINISTERIO DE EDUCACION

 

Κ. .Π. Γ  Γ2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Γ1

CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS)

 MINISTERIO DE EDUCACION

Πολύ καλή γνώση

Κ. .Π. Γ.   Γ1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β2

DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)

 MINISTERIO DE EDUCACION

Καλή γνώση

DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL

 MINISTERIO DE EDUCACION

 

Κ. .Π. Γ .  B2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β1

DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL)

 MINISTERIO DE EDUCACION

Μέτρια γνώση

CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA

 MINISTERIO DE EDUCACION

 

Κ. .Π. Γ   B1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Share