Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 Πιστοποιήσεις City&Guilds

Οι πιστοποιήσεις City & Guilds International English for Speakers of Other Languages (IESOL) και International Spoken English for Speakers of Other Languages (ΙSESOL) χορηγούνται από έναν παγκόσμιο φορέα, αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ και έχουν ευρεία αναγνώριση από εργοδότες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρατικούς φορείς.

Οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, δηλαδή τα αποτελέσματα της μίας δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της άλλης και υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστεί κανείς στα γραπτά και στα προφορικά σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους. Επίσης, σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης μπορεί αυτό να επαναληφθεί σε επόμενη διοργάνωση χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

 

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι γραπτές εξετάσεις είναι διαθέσιμες 6 φορές τον χρόνο και οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών, μέχρι και 20 ημέρες πριν τις εξετάσεις. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 4-6 εβδομάδες μετά από τις ημερομηνίες εξετάσεων.

Οι πιστοποιήσεις IESOL και ISESOL προσφέρονται σε 6 διαφορετικά επίπεδα, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές των επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR). Τα επίπεδα και οι αντίστοιχοι τίτλοι έχουν ως εξής:

Επίπεδα CEFR

Πιστοποιήσεις

City & Guilds

C2

Mastery

C1

Expert

B2

Communicator

B1

Achiever

A2

Access

A1

Preliminary

 

Share